Ogłoszenie laureatów Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego ‘2014

Dnia 23 września 2014 r. o g. 19:00 w Domu Literatury w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89, odbędzie się uro­czyste ogło­szenie laureatów Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego. Przyz­nane zostaną Główna Nagroda oraz Złote i Srebrne Wyróżnienia. Nagroda przyzna­wana jest przez pro­fesjo­na­listów, co wyróżnia ją spośród innych nagród usta­no­wio­nych w Polsce w dzie­dzinie fantastyki. Jury składa się z li­te­ra­tu­ro­znaw­ców naukowo zaj­mu­ją­cych się lite­ra­tu­rą fan­tastyczną. Wer­dykt jury poprze­dza wstępne gło­so­wanie elektorów, kone­serów polskiej lite­ratury fan­tastycznej, w trakcie którego wyła­niane są nomi­nacje.

Podczas spotkania w autorskiej inter­pre­tacji odczy­tane zos­taną frag­menty nagro­dzo­nych powieści, a także będą wręczo­ne pamiątko­we sta­tuetki. Po uro­czystoś­ci anali­tyczną laudację nagro­dzonych dzieł wygłosi juror Jerzy Szeja.

Przed oficjalną galą ogłoszenia laureatów Nagrody, pod auspicjami Festiwalu Nauki, Krzysztof Piskorski wygłosi wykład p.t. „Z archiwów podboju kosmosu”, nawiązujący do dawnych koncepcji wy­praw po­za­ziemskich, na który również ser­decznie zapra­szamy. Początek wykładu o g. 17:30. Krzysztof odpo­wie na pyta­nia i pod­pisze książki.

Spotkanie prowadzą: Andrzej Zimniak, Jerzy Szeja, Katarzyna Boruń i Maciej Parowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.