LAUREACI 2014

Główna Nagroda

CEZARY ZBIERZCHOWSKI

za powieść „Holocaust F”

 

 

(ur. 3 maja 1975 roku w Sierpcu) – polski pisarz, autor opowiadań i powieści fan­ta­stycz­nych. Absolwent Liceum Ogólno­kształ­cą­ce­go w Sierpcu (profil matematyczno-fizyczny) oraz Wydziału Polonistyki Uniwersytetu War­szawskie­go (praca magisterska z zakresu antropologii kultury). Pracuje w Warszawie, w firmie finansowej.

Debiutował w 2004 roku na łamach dwumiesięcznika „Ubik Fantastyka”. Kilkukrotnie wyróżniany przez redakcję „Nowej Fantastyki”: w konkursie O. S. Carda za miniaturę Realis oraz w konkursie „Przestrasz siebie i nas” za opowiadanie Bestiariusz; zdobywca nagrody Reflektor 2013 (pierwsza edycja) przyznawanej młodym twórcom. Nomino­wany do Nagrody im. Janusza A. Zajdla i Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego oraz nagro­dy Identy­fikator Pyrkonu za powieść Holocaust F. Laureat Nagrody Sfinks 2014 (za rok 2013) w kategorii Polska powieść roku za powieść Holocaust F.

Publikował na łamach „Nowej Fantastyki” oraz „Science Fiction, Fantasy i Horror”, brał udział w anto­logiach opowiadań fantasty­cznych: Bez bohatera (Fan­tasma­gori­con 2005), Nowe idzie (Powergraph 2008) i Science fiction (Powergraph 2011). W latach 2005-2010 autor tekstów kry­tycz­nych i publicystycznych na łamach sieciowego magazynu literacko-publi­cystycznego Creatio Fantastica.

W 2008 roku nakła­dem wydawnictwa Fantasmagoricon ukazał się debiu­tancki zbiór opowiadań Requiem dla lalek zawierający osiem tekstów, których akcja osadzona jest w wy­kreowa­nym przez autora świecie Rammy. Opowia­dania Zbierz­chowskiego charakteryzują się dużą różnorodnością formalną i tematyczną, łącząc w sobie ele­menty fanta­styki socjolo­gicznej, antyutopii, cyberpunku, horroru oraz fantastyki reli­gijnej.

W 2013 roku nakładem wydawnictwa Powergraph ukazało się wznowienie zbioru Requiem dla lalek (w formie e-booka) poszerzone o trzy teksty: Smutek parseków, Płonąc od środka oraz Garcia (premierowe). W tym samym roku oficyna Powergraph wydała debiutancką powieść science fiction Zbierzchowskiego pt. Holocaust F, osadzoną podobnie jak opowiadania w świecie Rammy.

W czasach nauki w Liceum Ogólnokształcącym współzałożyciel i wokalista zespołu The Closhards.

 

Złote Wyróżnienie

KRZYSZTOF PISKORSKI

za powieść „Cienioryt”

 

 

(ur. 5 lipca 1982) – polski pisarz, autor fantastyki, tłumacz i twórca gier fabularnych.

Studiował archeologię oraz informatykę, pracował m.in. jako dziennikarz magazynu komputerowego „CHIP”. Obecnie mieszka we Wrocławiu.

Debiutował literacko w 2004 roku, na łamach „Nowej Fantastyki”, a rok wcześniej opublikował grę fabularną Władcy Losu wydaną w serii „Nowej Fali” przez wydawnictwo Portal. Publikował opowiadania w czasopismach „Science Fiction”, „Magazyn Fantastyczny” i „Nowa Fantastyka” oraz artykuły w magazynach „CHIP”, „Magia i Miecz” oraz „Portal”.

Jego debiutem książkowym jest opublikowana w 2005 powieść Wygnaniec, pierw­szy tom trylogii, w której stworzył oryginalny świat fantasy inspi­rowany trady­cyjną kulturą Pół­wyspu Arabskiego. Pochodzący z 2007 zbiór Poczet dziwów miejskich sięgał z kolei do lokalnego wrocławskiego kolorytu. Kolejna powieść, dwutomowa Zadra, osadzona w okresie wojen napoleońskich, przyniosła Piskorskiemu w roku 2009 nomi­nację do nagrody Zajdla oraz złote wyróżnienie nagrody im. Żuławskiego. Wydana w 2011 roku Krawędź czasu została ponownie nomin­owana do obu nagród.

W roku 2009 nomino­wany do nagrody im. Janusza A. Zajdla oraz nagrody im. Jerzego Żuławskiego za pierwszy tom powieści Zadra. Na Euroconie 2009 otrzymał nagrodę Eur­opejskiego Stowarzyszenia Science Fiction (ESFS) dla naj­bar­dziej obie­cującego młodego twórcy – Encouragement Award. W 2012 po­nownie nominowany do nagrody im. Janusza A. Zajdla oraz nagrody im. Jerzego Żuławskiego, tym razem za powieść Krawędź czasu.

W roku 2014 otrzymał nagrodę im. Janusza A. Zajdla w kategorii powieści – za utwór Cienioryt.

 

Srebrne Wyróżnienie

ADAM PRZECHRZTA

za powieść „Gambit Wielopolskiego”

 

 

(ur. 14 kwietnia 1965 w Zabrzu) – doktor nauk humanistycznych i polski pisarz fantasy związany z wydawnictwem Fabryka Słów oraz forum literackim – WeryfikatoriuM.pl

Ukończył studia historyczne. W 2001 r. na podstawie pracy Anty­państwowa działalność komunistów w oczach polskich służb specjalnych 1918-1939 uzyskał tytuł doktora na Uniwersytecie Zielonogórskim. Autor artykułów na temat służb specjalnych, walki nożem i okinawańskiego karate. Interesuje się działaniami służb specjalnych i cybernetyką.

W prozie fanta­stycznej zade­biutował w 2006 r. w magazynie „Nowa Fantastyka” opowiadaniem Pierwszy krok, które rozwinął w powieść, wydaną pod tym samym tytułem w 2008 r. nakładem wydawnictwa „Fabryka Słów”. We wrześniu 2007 r. magazyn „Science Fiction” opublikował jego opowia­danie Alchemik, wydane w 2009 r. jako część powieści Chorągiew Michała Archanioła. Następnie wydał zbiór opowiadań Wilczy Legion (2009) przedstawiających alternatywną rzeczywistość okresu między­wojen­nego, widzia­ną oczyma pracowników polskiego wywiadu i kontrwywiadu. Pilo­tażowe opowia­danie z tego zbiorku, noszące taki sam tytuł, ukazało się w numerze 8/2008 „Nowej Fantastyki”. W 2010 r. nakładem Fabryki Słów uka­zała się powieść Białe noce, stanowiąca kontynuację Chorągwi Michała Archanioła.

Następnie przystąpił do realizacji dużego cyklu powieś­ciowego, którego głównym bohaterem jest Aleksander Razumowski, oficer GRU. Autor przedstawił w tle wojen­nej i sensacyjnej powieści bezlitosny świat NKWD, GRU, walk pomiędzy wywia­dami oraz poli­tyczne czystki czasów stalinowskich. Do tej pory ukazały się trzy części tego cyklu: Demony Leningradu (2011) i dwa tomy Demonów wojny (2013-2014). W przygotowaniu są dalsze.

Powieść Gambit Wielopolskiego, będąca swego rodzaju rozra­chunkiem z polskimi powstaniami XIX wieku, została opublikowana w 2013 r. przez Naro­dowe Cen­trum Kul­tury. Za powieść tę otrzymał nom­inację do Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego w 2014 r.

Jest żonaty, ma dwójkę dzieci.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *